صفحه ی اصلی

فایل ذیل بررسی کتاب شعری است که شاعرافغان خانم فاطمه ی اختربه رشته ی نظم کشیده است. این کتاب براستی تفکربرانگیزاست

Header