صفحه اصلی
 نشرزاگرس
انتشارکتاب
کتب منتشره 
نویسندگان ما
پیوند
تماس با ما
مقالات
بررسی کتاب

P.O Box 358, 31 Adelaide Street East, Toronto, ON, Canada M5C 2J5

ما کیستیم؟ 
با ما تماس بگیرید
نشرزاگرس به انتشارآثاردرخشان تحقیقاتی، فلسفی، ادبی وتاریخی که دیگرناشران بنا به دلایل تجارتی ازانتشارآن سربازمی زنند کمربسته است. این موسسه درسال 2008 درتورنتو قدم به عرصه ی وجود نهاد ودرسال 2009 موفق به انتشارکتابی شد تحت عنوان "انقلاب خمینی وانقلاب حسینی". نشرزاگرس به زبان های فارسی، فرانسه وانگیسی کتاب منتشرمی کند. زنان ومردانی که با نشرزاگرس کارمی کنند خدمات خودرا بطوررایگان ارائه می دهند به امید این که این انتشاراتی مترقی دیارتیرگی را به سوی وادی روشنایی نقب زند. ما برای ادامه ی حیات خود به کمک های مادی، فنی ومعنوی شما نیازداریم
.دست مارا بفشارید
email me