به پایگاه اینترنتی نشرزاگرس خوش آمدید
صفحه اصلی
 نشرزاگرس
انتشارکتاب
کتب منتشره 
نویسندگان ما
پیوند
تماس با ما
مقالات
بررسی کتاب

P.O Box 358, 31 Adelaide Street East, Toronto, ON, Canada M5C 2J5
نشرزاگرس بزودی کتابی به زبان انگیسی منتشرخواهد کرد. لطفاً به بخش انگیسی ما مراجعه فرمایید
روشنی زاید زبطن تیرگی
زاده برزاینده یابد چیرگی
ماهمه درراه صبح روشنیم
وزپی تاریخ آن سو می رویم
چون دوان با شوق وآگاهی رویم
راه تاریخی خود کوته کنیم
سیرماسازنده ی تاریخ ماست
سیرتاریخی کجا ازما جداست
آفتاب زندگی تابنده باد
روی ما برطلعت آینده باد
آفتاب زندگی