نشرزاگرس با کمال خوشوقتی اعلام می دارد که حاضر است تمامی امکانات خود درراستای نشر آثاربا ارزش نویسندگان، مترجمین ومحققین ایرانی بکارگیرد. با توجه به محدودیت امکانات زاگرس،  ما برای انجام این مهم به پشتیبانی صاحبان اثرنیازمندیم. درگیری زاگرس دررابطه با سرمایه گذاری برای انتشارهراثررا کیفیت اثر وبازاریابی اثرمشخص می سازد. گام نخست برای انتشاربا زاگرس، این که نویسنده طی نامه ای مختصرومفید عنوان اثر، خلاصه آن، خوانندگان احتمالی، تاریخ اتمام اثر، لیست آثارقبلی نویسنده را همراه با شرح مختصرزندگی خود برای ما توسط ای میل یا پست ارسال دارد. چنانچه انتشاراثردرحوزه ی کار زاگرس باشد، با نویسنده تماس خواهیم گرفت واطلاعات بیشتری را از وی درخواست خواهیم کرد. ممکن است درمواردی خواستاربخش هایی ازنوشته یا اصل آن بشویم که دراین صورت ضروری است که اطلاعات درخواستی به آدرس پستی ما ارسال شود  


email me


P.O Box 358, 31 Adelaide Street East, Toronto, ON, Canada M5C 2J5